Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Expedit.com.pl , dostępny pod adresem internetowym
Expedit.com.pl, prowadzony jest przez Expedit P.H. Grzegorz Cieloch z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Wallenroda 23,
wpisana do CEIDG, NIP 8951187344.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2
Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach
Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
2.
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą
Expedit P.H. Grzegorz Cieloch, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, NIP 8951187344.
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym
Expedit.com.pl.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
6.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
8.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta.
10.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i
płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane
przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji
danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez
Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o
świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Wallenroda 23, 51-210 Wrocław
2. Adres e-mail Sprzedawcy: gcieloch@expedit.com.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 691221929
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 56 1240 6726 1111 0010 2788
9928.
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i
numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-
19.00 – codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt.
§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
typu firefox, ie lub chrome,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za
Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na
czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca
wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o
sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,
dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w
opisie Produktu.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko (Nazwa), adres,
telefon, adres e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania
do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu
(opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Do koszyka”
(lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić
Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu,
na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób
dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy
Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wallenroda 23, 51-210 Wrocław.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
e. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie
przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest
dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania
informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt
zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z
zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta
podczas składania Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, chyba że Klient zażąda
dostarczenia Produktów częściami.
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy
do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do

odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient
ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub
też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Dostawa do innych krajów
wymaga osobnych uzgodnień ze Sprzedającym.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty
dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży.
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy
ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać
oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź
drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy
lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane
kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć

również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez
Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa
się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla
niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,
jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w
tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie
Klienta w związku z wadą towaru.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że
żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej,
a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
7 W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę
gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient
wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.